Tool Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

Algemeen

Waar kan ik de Governance Code Cultuur 2019 bestellen?

De Governance Code Cultuur is te gebruiken via deze site. De Code is ook in printversie beschikbaar: u kunt de pdf-versie hierdownloaden en/of de hard-copy bestellen via de webshop van Cultuur+Ondernemen.

Waarvoor kunnen wij het logo van de Governance Code Cultuur gebruiken?

U kunt het logo gebruiken om te laten zien dat uw organisatie de Governance Code Cultuur toepast. Indien u het logo gebruikt, wordt u geacht de Code toe te passen en dit te verantwoorden.

Is de Governance Code Cultuur verplicht?

De Governance Code Cultuur is een instrument om te gebruiken voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Toepassing wordt gevraagd in subsidieregelingen van overheden en fondsen. Toepassing is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Indien u de Code toepast, wordt van u verwacht dat u bij de principes het ‘pas toe én leg uit’ beginsel hanteert voor de verantwoording.

Inhoudelijk

Zijn er verschillende besturingsmodellen?

Er bestaan meerdere besturingsmodellen. De meest gangbare in de culturele sector zijn echter het bestuur-model en het raad-van-toezicht-model.

Hoe evalueren we het bestuur/de raad van toezicht?

De evaluatie is een door het bestuur/de raad van toezicht zelf uitgevoerde, gestructureerde analyse van zijn functioneren. Tijdens de evaluatie komen onderwerpen aan bod die tijdens een reguliere bestuursvergadering niet onder de aandacht komen. Een van de mogelijkheden is om gebruik te maken van de door Cultuur+Ondernemen ontwikkelde Zelfevaluatiescan.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige code?

De Governance Code 2019 is geheel vernieuwd. De vier grootste wijzigingen zijn:

  • Verantwoording pas toe én leg uit over alle principes
  • Maatschappelijke doelstelling
  • Taakverdeling bestuur en toezicht
  • Belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Lees meer in dit artikel.

Regelgeving

Wat is de stand van zaken m.b.t. het wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen?

Het wetsontwerp is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer en is daar op dit moment in behandeling.

Bezoldiging bestuur en toezicht binnen WNT

“Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.”

Voor meer informatie zie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Wet normering topinkomens

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet