Tool Codes Cultuursector

De Governance Code Cultuur zet zich samen met de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit in voor een gezonde en veerkrachtige sector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich op fatsoenlijk bestuur, de Fair Practice Code op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector en de Code Culturele Diversiteit op een structurele verankering van culturele diversiteit binnen de organisatie.

Beide codes sluiten naadloos aan bij Principe 6 van de Governance Code Cultuur: “Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.” Hier worden de codes genoemd als aanbeveling voor het bestuur en de raad van toezicht tot het bieden van ‘goed werkgeverschap’.

Fair Practice Code

“De Fair Practice Code wil een normatief kader zijn voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie. Met de Fair Practice Code kunnen kunstenaars en creatieven samen met hun opdrachtgevers afspraken vastleggen. De Fair Practice Code vormt een aanvulling op de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit. Het doel is een gezonde sector, en een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk.”

“De Fair Practice Code richt zich op opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en zelfstandige professionals in de culturele sector en creatieve industrie. Het betreft alle soorten werkverhoudingen, en geldt zowel voor gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde personen en organisaties. De code is ook bedoeld voor aan de sector gerelateerde instellingen.”

“Ondergetekenden stellen zichzelf tot doel om, met in achtneming van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit zich gezamenlijk in te zetten voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain: Een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van creatieven en kunstenaars ten volle benut en doet renderen.”

Één van de kernwaarden van de Fair Practice Code is ‘transparantie’. In dit kader wordt er vanuit de Fair Practice Code gevraagd dat “de Governance Code Cultuur wordt nageleefd en uitgedragen.“

Code Culturele Diversiteit

“De code biedt zowel een kader als concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren.”

“Voor leden van het bestuur c.q. de Raad van Toezicht, directies en medewerkers van publiekgefinancierde culturele instellingen."

De Code Culturele Diversiteit sluit aan bij Principe 8 van de Governance Code Cultuur: “De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.”. Bij het invullen van aanbeveling 1 dient dan ook de Code Culturele Diversiteit in acht te worden genomen.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet