Tool Leeswijzer voor het bestuur-model

Deze leeswijzer helpt stichtingen met het bestuur-model bij de toepassing van de Governance Code Cultuur 2019. De Code gaat qua opzet uit van het raad-van-toezicht-model, maar is - met gebruik van deze leeswijzer - goed toepasbaar voor het bestuur-model.

Het bestuur-model

In het bestuur-model is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. De wijze waarop het bestuur-model ingevuld wordt, krijgt in de praktijk op verschillende manieren vorm. Zo zijn er (veelal kleine) organisaties waar bestuursleden zelf uitvoerende taken verrichten. Ook kan het bestuur taken delegeren aan een directie (bestaande uit één of meerdere personen). Er wordt dan ook wel gesproken over het bestuur-directie-model. Deze directie wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directie liggen vast in statuten en/of een directiereglement. Ook als er bestuurstaken gedelegeerd zijn aan een directie blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering.

Wat dit betekent voor de interpretatie van de tekst van de code

In het bestuur-model is er geen apart toezichthoudend orgaan zoals een raad van toezicht. In het algemeen geldt daarom dat alle verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zoals benoemd in de Code moeten worden ingevuld door het bestuur. In enkele gevallen is een principe of aanbeveling zo inherent aan een raad van toezicht dat deze in het bestuur-model komt te vervallen.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de interpretatie van de principes in het bestuur-model. De wijzigingen ten opzichte van de tekst van de Code zijn onderstreept. Ook is opgenomen welke aanbevelingen, bij het ontbreken van een raad van toezicht, komen te vervallen.

Interpretatie van de 8 principes van de Governance Code Cultuur
voor het bestuur-model

1 De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
2 De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).
3 Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Aanbeveling 3 vervalt
4 Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
Aanbevelingen 2, 3, 4, 6 en 7 vervallen
5 Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
6 Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
7 Bij het ontbreken van een raad van toezicht is dit principe niet van toepassing.
N.B. Aanbevelingen 4, 9, 10, 12 en 13 van dit principe vallen dan wel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Aanbevelingen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 11 vervallen
8 Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet